การทำเกษตรอินทรีย์

external image 57254.jpg


การทำการเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ต้องไม่ใช้สารเคมีที่มนุษย์ทำขึ้น แต่ใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนเพื่อลดพิษภัยต่างๆ
ที่อาจเกิดจากสารเคมีที่มีอยู่ในดิน ในน้ำ ในอากาศ และในผลผลิต
หลักการใหญ่ๆของเกษตรอินทรีย์
1) เลือกพื้นที่ที่ไม่เคยทำเกษตรเคมีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) เป็นพื้นที่ค่อนข้างดอนและโล่งแจ้ง
3) เป็นพื้นที่อยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม
4) เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากแปลงเกษตรที่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี
5) เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากทางหลวงสายหลัก
6) ต้องมีแหล่งน้ำที่ปลอดจากสารพิษปนเปื้อน

แหล่งที่มา

http://www.bestchum.com/Organic.html